Trung tâm đào tạo nghiệp vụ & kỹ năng mềm - Đại học Duy Tân


Địa chỉ : P.203, 137 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.6059965

E-mail : trainingcenter.dtu@gmail.com

Website : http://trainingcenter.duytan.edu.vn